Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 27. Stereometria - Kąty - 0 zł


Pojęcie rzutu prostokątnego na daną płaszczyznę.
Kąt nachylenia prostej do płaszczyzny.
Kąt dwuścienny.

[ 1 2 ] powrót »

Stereometria - Kąty. Zadanie(...)

8. Punkty A i B leżą po przeciwnych stronach płaszczyzny π. Punkty A’ i B’ są ich rzutami prostokątnymi na płaszczyznę π. Oblicz długość odcinka AB, jeżeli |A'B'|=8, |AA'|=5, |BB'|=3.

zobacz rozwiązanie »


7. Punkty A i B leżą po tej samej stronie płaszczyzny π. Punkty A’ i B’ są ich rzutami prostokątnymi na płaszczyznę π. Oblicz długość odcinka AB, jeżeli |A'B'|=8, |AA'|=15, |BB'|=7.

zobacz rozwiązanie »


6. Odcinek AB ma długość 1. Oblicz długość rzutu prostokątnego tego odcinka na płaszczyznę, do której prosta AB jest nachylona pod kątem α = 30°.

zobacz rozwiązanie »


Stereometria - Kąty. Zadanie(...)

5. Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt ostrokątny ABC. Zaznacz kąt nachylenia prostej A’C do płaszczyzny CBB’C’.

zobacz rozwiązanie »


Stereometria - Kąty. Zadanie(...)

4. Literą α oznacz kąt nachylenia prostej l do płaszczyzny podstawy ostrosłupa.

zobacz rozwiązanie »


Stereometria - Kąty. Zadanie(...)

3. Oznacz literami: α – kąt nachylenia przekątnej DL prostopadłościanu do płaszczyzny podstawy ABCD, β – kąt nachylenia przekątnej DL do płaszczyzny ściany bocznej ADNK.

zobacz rozwiązanie »


2. Dane są dwie przecinające się proste i płaszczyzna π, która ich nie zawiera. W jakim kierunku należy zrzutować te proste na płaszczyznę π, aby ich obrazem była jedna prosta? Kiedy nie da się uzyskać takiego wyniku?

zobacz rozwiązanie »


1. Co to jest rzut prostokątny punktu P na daną płaszczyznę π? Jaka figura może być obrazem trójkąta w rzucie prostokątnym na daną płaszczyznę? Kiedy trójkąt i jego obraz są przystające?

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 ]powrót »