Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 11 Funkcja kwadratowa - 9 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej.
Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie współczynników we wzorze funkcji kwadratowej tak, aby wykres przechodził przez podane punkty.
Dziedzina funkcji kwadratowej.
Określanie przedziałów monotoniczności funkcji kwadratowej.
Podawanie liczby rozwiązań równania kwadratowego f(x)=m w zależności od wartości parametru m.
Przesuwanie wykresów funkcji kwadratowej.
Postać kanoniczna funkcji kwadratowej, współrzędne wierzchołka paraboli.
Oś symetrii wykresu funkcji kwadratowej (paraboli).
Wyznaczanie argumentu dla którego funkcja przyjmuje wartość największą lub najmniejszą.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci kanonicznej.
Wyznaczanie wartości największej lub najmniejszej funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej, rozwiązywanie równania kwadratowego.
Określanie liczby pierwiastków równania kwadratowego.
Wyznaczanie punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci iloczynowej.
Zastosowanie wzorów Viete’a.
Nierówności kwadratowe.
Równanie okręgu i nierówność opisująca koło.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podany układ nierówności.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] powrót »

Funkcja kwadratowa. Zadanie 64

64. Wyznacz współczynniki a i b funkcji kwadratowej y=ax^2+bx-4, której wykres przechodzi przez punkt P=(-2,4) oraz osią symetrii tego wykresu jest

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 63

63. Wykres funkcji kwadratowej y=4x^2+bx+c przechodzi przez punkty A=(-1,14) i B=(0,2). Wyznacz współczynniki b i c.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 62

62. Wykres funkcji kwadratowej y=x^2+bx+c ma jeden punkt wspólny z osią x i przechodzi przez punkt (0,4). Wyznacz współczynniki b i c.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 61

61. Wierzchołek paraboli ma współrzędne (-2,-3). Wyznacz współczynniki b i c funkcji kwadratowej y=x^2+bx+c.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 60

60. Narysuj wykres i odczytaj zbiór wartości funkcji y=4x^2-4x+1.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 59

59. Narysuj wykres i odczytaj zbiór wartości funkcji y=-x^2+2.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 58

58. Przekształć z postaci ogólnej do postaci kanonicznej funkcję kwadratową y=x^2+4x-1 i narysuj jej wykres.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 57

57. Przekształć z postaci ogólnej do postaci kanonicznej funkcję kwadratową y=3x^2-6x+3 i narysuj jej wykres.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 56

56. Przekształć z postaci ogólnej do postaci kanonicznej funkcję kwadratową y=x^2+6x+9 i narysuj jej wykres.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 55

55. Wyznacz współrzędne wierzchołka paraboli y=3x^2-12x.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]powrót »