Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> Klasa 2 - zakres podstawowy


12. Geometria na płaszczyźnie - Kąty - 0 zł

GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE (PLANIMETRIA)
Wyznaczanie miar kątów.
Stwierdzanie równoległości odcinków i prostych.
Wyznaczanie miar kątów w figurach płaskich.

zobacz zadania w tej kategorii (26) »

13. Geometria na płaszczyźnie - Okręgi - 7 zł / 30 dni

GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE (PLANIMETRIA)
Wzajemne położenie okręgów.
Obliczanie długości boków figur płaskich opisanych na okręgach przy pomocy twierdzenia o odcinkach stycznych.
Wyznaczanie miar kątów między odcinkami w okręgu.

zobacz zadania w tej kategorii (44) »

14. Geometria na płaszczyźnie - Pola i obwody figur - 7 zł / 30 dni

GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE (PLANIMETRIA)
Obliczanie pól i obwodów płaskich figur geometrycznych.
Obliczanie pól i obwodów figur wpisanych w okrąg lub opisanych na okręgu.

zobacz zadania w tej kategorii (26) »

15. Geometria na płaszczyźnie - Trójkąt prostokątny - 0 zł

GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE (PLANIMETRIA)
Obliczanie długości boków, wysokości i długości przekątnych figur płaskich za pomocą twierdzenia Pitagorasa.
Obliczanie stosunków długości boków figur płaskich.
Obliczanie długości odcinków w okręgu przy pomocy twierdzenia Pitagorasa.
Twierdzenie o wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego.

zobacz zadania w tej kategorii (18) »

16. Geometria na płaszczyźnie - Twierdzenie Talesa - 0 zł

Wyznaczanie długości odcinków.
Sprawdzanie, czy proste są równoległe.
Obliczanie długości boków figur płaskich przy pomocy twierdzenia Talesa.
Stosunek długości odcinków.
Wyznaczanie wartości parametru, dla której proste są równoległe.

zobacz zadania w tej kategorii (12) »

17. Geometria na płaszczyźnie - Podobieństwo - 0 zł

Obliczanie długości boków figur podobnych.
Obliczanie skali podobieństwa figur podobnych.
Stwierdzanie, czy figury są podobne.
Pojęcia stosunku obwodów figur podobnych oraz stosunku pól powierzchni figur podobnych.
Podobieństwo trójkątów.

zobacz zadania w tej kategorii (31) »

18. Funkcje trygonometryczne - 9 zł / 30 dni

Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych.
Korzystanie z tablic wartości funkcji trygonometrycznych.
Rozwiązywanie równań trygonometrycznych (dla kąta ostrego).
Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych oraz miary kąta między prostą i osią x.
Obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego oraz miar kątów między nimi.
Obliczanie wartości wyrażeń trygonometrycznych z wykorzystaniem związków między funkcjami trygonometrycznymi.
Upraszczanie wyrażeń trygonometrycznych.
Dowodzenie tożsamości trygonometrycznych.

zobacz zadania w tej kategorii (73) »

19. Wielomiany - 9 zł / 30 dni

Określanie wielomianu.
Odczytywanie współczynników wielomianu i określanie stopnia wielomianu.
Obliczanie wartości wielomianu dla danego argumentu.
Zamiana zmiennej wielomianu.
Wyznaczanie współczynników wielomianu tak, aby spełnione były podane warunki.
Dobieranie parametrów tak, aby dwa wielomiany były równe.
Działania na wielomianach. Suma, różnica, iloczyn wielomianów.
Potęgowanie jednomianów.
Potęgowanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Przekształcanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Wyznaczanie pierwiastków (miejsc zerowych) wielomianu.
Rozkładanie wielomianu na czynniki.
Rozwiązywanie równań wielomianowych.
Określanie stopni jednomianów oraz wielomianów wielu zmiennych.
Redukcja wyrazów podobnych.
Rozkład wielomianu wielu zmiennych na czynniki.

zobacz zadania w tej kategorii (107) »

20. Funkcja wymierna - 9 zł / 30 dni

Skracanie i rozszerzanie wyrażeń wymiernych.
Sprowadzanie wyrażeń wymiernych do wspólnego mianownika.
Dobieranie wartości parametrów tak, aby podane wyrażenia wymierne były równe.
Działania na wyrażeniach wymiernych.
Proporcjonalność odwrotna.
Rysowanie wykresu funkcji o postaci f(x)=a/x.
Własności funkcji f(x)=a/x (dziedzina, zbiór wartości, asymptoty wykresu, monotoniczność).
Osie symetrii i środek symetrii wykresu funkcji f(x)=a/x.
Odczytywanie z wykresu rozwiązań równania.
Przesuwanie wykresu funkcji (hiperboli).
Własności funkcji homograficznej (wykres, równania asymptot, miejsce zerowe, punkt przecięcia wykresu z osią y, dziedzina, zbiór wartości funkcji, monotoniczność).
Wyznaczanie dziedziny funkcji wymiernej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji wymiernej.
Rozwiązywanie równań wymiernych.
Wyznaczanie zmiennej ze wzoru.

zobacz zadania w tej kategorii (143) »

21. Funkcja wykładnicza - 0 zł

Potęga o wykładniku wymiernym.
- zapisywanie potęgi o wykładniku wymiernym w postaci pierwiastka i odwrotnie,
- wykonywanie działań na potęgach i pierwiastkach,
- porównywanie liczb przedstawionych w postaci potęg i pierwiastków.
Rysowanie wykresu funkcji wykładniczej.
Przesuwanie wykresu funkcji wykładniczej.
Wyznaczanie miejsca zerowego oraz punktu przecięcia wykresu funkcji wykładniczej z osią y.
Wyznaczanie wartości najmniejszej i wartości największej funkcji wykładniczej w podanym przedziale.
Rozwiązywanie równań wykładniczych.

zobacz zadania w tej kategorii (74) »

22. Logarytmy - 0 zł

Obliczanie logarytmów.
Rozwiązywanie równań logarytmicznych.
Wykonywanie działań na logarytmach z zastosowaniem ich własności.

zobacz zadania w tej kategorii (65) »

23. Ciągi - 6 zł / 30 dni

Wyznaczanie wyrazów ciągu o podanym wzorze ogólnym.
Znajdowanie wzoru ogólnego podanego ciągu.
Symboliczne zapisywanie wyrazów ciągu.
Wyznaczanie miejsc zerowych ciągu.
Badanie monotoniczności ciągu.
Znajdowanie wyrazu spełniającego podany warunek.
Obliczanie liczby wyrazów spełniających podany warunek.
Rysowanie wykresu i opisywanie własności ciągu.
Badanie monotoniczności ciągu.

zobacz zadania w tej kategorii (32) »

24. Ciąg arytmetyczny - 7 zł / 30 dni

Rozpoznawanie ciągów arytmetycznych.
Wyznaczanie wyrazów ciągu arytmetycznego.
Wyznaczanie ciągu arytmetycznego spełniającego podane warunki.
Sprawdzanie, czy ciąg o podanym wzorze jest ciągiem arytmetycznym.
Obliczanie liczby wyrazów danego ciągu.
Wyznaczanie równania prostej, w której zawiera się wykres ciągu arytmetycznego.
Obliczanie sumy początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.

zobacz zadania w tej kategorii (43) »

25. Ciąg geometryczny - 8 zł / 30 dni

Rozpoznawanie ciągów geometrycznych.
Wyznaczanie wyrazów ciągu geometrycznego.
Wyznaczanie wzoru ogólnego ciągu geometrycznego.
Wyznaczenie ciągu geometrycznego.
Sprawdzanie, czy podany ciąg jest ciągiem geometrycznym.
Obliczanie sumy n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego.

zobacz zadania w tej kategorii (71) »