Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> Klasa 1 - zakres podstawowy


01 Działania na ułamkach - 0 zł

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków.

zobacz zadania w tej kategorii (18) »

02 Wzory skróconego mnożenia - 0 zł

Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia na kwadrat sumy, kwadrat różnicy, różnicę kwadratów.

zobacz zadania w tej kategorii (21) »

03 Potęgowanie - 0 zł

Potęgowanie liczb.
Mnożenie i dzielenie potęg.
Zamiana pierwiastka na potęgę o wykładniku wymiernym.

zobacz zadania w tej kategorii (42) »

04 Pierwiastkowanie - 0 zł

Pierwiastkowanie liczb.
Działania na pierwiastkach.
Wyłączanie czynnika przed pierwiastek.
Usuwanie niewymierności z mianownika ułamka.
Zamiana pierwiastka na potęgę o wykładniku wymiernym.

zobacz zadania w tej kategorii (25) »

05 Wyrażenia algebraiczne - 0 zł

Redukcja wyrazów podobnych.
Mnożenie i dzielenie wyrażeń w nawiasach z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia.
Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias.
Upraszczanie wyrażeń.

zobacz zadania w tej kategorii (25) »

06 Obliczenia procentowe - 0 zł

Obliczenia procentowe.
Zamiana liczby na procent i odwrotnie.

zobacz zadania w tej kategorii (26) »

07 Wartość bezwzględna - 5 zł / 30 dni

Wartość bezwzględna liczby.
Równania i nierówności z wartością bezwzględną.
Układy nierówności z wartością bezwzględną.

zobacz zadania w tej kategorii (40) »

08 Funkcje - 7 zł / 30 dni

Wyznaczanie dziedziny (zbioru wszystkich argumentów) funkcji.
Wyznaczanie zbioru wartości funkcji.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podane warunki.
Rysowanie wykresów funkcji.
Odczytywanie z wykresu dziedziny i zbioru wartości funkcji, wartości najmniejszej i największej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji.
Odczytywanie z wykresów rozwiązań równań i nierówności.
Odczytywanie z wykresu przedziałów monotoniczności funkcji.
Przesuwanie wykresów funkcji.

zobacz zadania w tej kategorii (73) »

09 Funkcja liniowa - 8 zł / 30 dni

Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie wykresu.
Rysowanie wykresu funkcji liniowej.
Zaznaczanie części płaszczyzny spełniającej podane warunki.
Wyznaczanie wartości parametru, dla których funkcja liniowa jest rosnąca, stała lub malejąca.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji liniowej.
Wyznaczanie argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne.
Równania prostych równoległych i prostopadłych.
Określanie monotoniczności funkcji.
Przekształcanie równania prostej z postaci kierunkowej do postaci ogólnej i odwrotnie.
Wyznaczanie punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych.
Wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez podane punkty.
Sprawdzanie, czy punkty są współliniowe (leżą na jednej prostej).
Rozwiązywanie układu równań metodą graficzną.
Obliczanie długości odcinka (odległości dwóch punktów).
Obliczanie odległości punktu od prostej.
Obliczanie odległości między prostymi.
Obliczanie współrzędnych środka odcinka.

zobacz zadania w tej kategorii (106) »

10 Układy równań liniowych - 0 zł

Rozwiązywanie układów równań liniowych z dwiema i trzema niewiadomymi.

zobacz zadania w tej kategorii (9) »

11 Funkcja kwadratowa - 9 zł / 30 dni

Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej.
Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie współczynników we wzorze funkcji kwadratowej tak, aby wykres przechodził przez podane punkty.
Dziedzina funkcji kwadratowej.
Określanie przedziałów monotoniczności funkcji kwadratowej.
Podawanie liczby rozwiązań równania kwadratowego f(x)=m w zależności od wartości parametru m.
Przesuwanie wykresów funkcji kwadratowej.
Postać kanoniczna funkcji kwadratowej, współrzędne wierzchołka paraboli.
Oś symetrii wykresu funkcji kwadratowej (paraboli).
Wyznaczanie argumentu dla którego funkcja przyjmuje wartość największą lub najmniejszą.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci kanonicznej.
Wyznaczanie wartości największej lub najmniejszej funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej, rozwiązywanie równania kwadratowego.
Określanie liczby pierwiastków równania kwadratowego.
Wyznaczanie punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci iloczynowej.
Zastosowanie wzorów Viete’a.
Nierówności kwadratowe.
Równanie okręgu i nierówność opisująca koło.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podany układ nierówności.

zobacz zadania w tej kategorii (147) »